Turistička Organizacija

Turistička organizacija Požarevac (TOP) je osnovana 9. juna 1995. godine kao javna služba za poslove razvoja, očuvanja i zaštite turističkih vrednosti. Sedište TOP-a je u Požarevcu, ulica Stari korzo 8. U okviru svojih poslova, TOP je zadužena da:

* Izrađuje program razvoja Turizma i odgovarajućih planskih akata u skladu sa propisima o planiranju i uređenju prostora za turistička mesta na području grada
* Podstiče unapređenje opštih poslova za prihvat i boravak turista u gradu
* Prati i analizira kretanja domaćih i stranih turista, organizuje istraživanje turističkog tržišta od interesa za informativno – propagandnu delatnost grada Požarevca i druge organe.
* Usmerava i koordinira aktivnost nosilaca turističke ponude na obogaćivanju i podizanju nivoa kvaliteta turističkih i komplementarnih sadržaja u stvaranju atraktivnog turističkog ambijenta na području grada.
* Organizuje turističke informativno – propagandne i promotivne delatnosti, kulturne, sportske i druge manifestacije od interesa za unapređenje turizma u gradu.
* Poseban značaj pridaje organizovanju i unapređenju Ljubičevskih konjičkih igara kao manifestacije međunarodnog karaktera i od šireg značaja za turizam Republike Srbije.
* Programira i organizuje turističko – propagandnu informativnu delatnost u cilju obaveštavanja posetioca o turističkim i kulturnim vrednostima Požarevca i šire.
* Obezbeđuje propagandno- informativna sredstva kojima se popularišu i afirmišu mogućnosti grada u turizmu (izdavačka, audio – vizuelna delatnost, nastupi na sajmovima i manifestacijama i druga propagandna sredstva).
* Formira i razvija informativni sistem za potrebe turizma u Požarevcu i obezbeđuje njegovo povezivanje sa drugim informativnim sistemima gradova i Republike Srbije.
* Usmerava i koordinira inicijative i aktivnosti privrednih subjekata i drugih organizacija na formiranju i plasmanu turističkih proizvoda ili proizvoda u turističke svrhe.
* Sarađuje sa Turističkim organizacijama gradova u zemlji i inostranstvu.
* Priprema Operativni program razvoja turizma u Požarevcu (turistička ponuda grada Požarevca, izletnički turizam, Ergela Ljubičevo, gradske ambijentalne celine Požarevca i Kostolca, izletišta, manastiri i seoski ambijenti, hoteli, kafane restorani i drugi sadržaji).
* Pokreće i organizuje aktivnosti u cilju poboljšanja kvaliteta usluga u turizmu, razvijanju turističke svesti, turističke kulture i zaštite i unapređenja životne sredine.
* Sarađuje sa školom za obrazovanje turističkih radnika, sa naučnim institucijama iz oblasti turizma, obavlja i druge poslove utvrđene Statutom. Turistička organizacija Požarevac je naslednik Turističkog saveza opštine Požarevac koja je Odlukom Skupštine opštine Požarevac od 25. decembra 1964. godine zadužena za organizaciju turističko- sportske manifestacije “Ljubičevske konjičke igre”. Turistička organizacija Požarevca se bavi promocijom grada Požarevca, organizovanjem proslave Nove godine, izdavačkom delatnošću, učešćem na sajmovima turizma… U te svrhe izrađen je promotivni štand koji koriste i druge organizacije u cilju promovisanja sporta, zdravog života, edukacije mladih.